[sarankan edit]
Sakura Kimono
Sakura Kimono
-- an item --

Base DEF: 20

MaxHP +700, Fire resistance 3%, Water resistance 3%, Wind resistance 3%, Earth resistance 3%, Light resistance 3%, Dark resistance 3%

-- Tidak ada --

Drop Dari

-- tidak ada --
join our discord